I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

S T A T U T

Kegljaškega kluba »Lokomotiva« Maribor

 

 

1. člen

Ime in sedež

(1) Ime društva je KEGLJAŠKI KLUB »LOKOMOTIVA« MARIBOR, v nadaljevanju društvo.

(2) Skrajšano ime društva je klub KKL Maribor.

(3) Sedež društva je v Mariboru, Kurilniška ulica 6.

 

2. člen

Pravni status

(1) Društvo je pravna oseba zasebnega prava in posluje preko transakcijskega računa (v nadaljevanju TRR). Društvo je vpisano v register društev na UE Maribor.

(2) Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi razvijanja rekreativnega in tekmovalnega kegljanja na 9 kegljev.

(3) Ureditev društva je nadstrankarska in nepolitična: pri svojem delu ne bo dovoljevalo svojim članom nobene aktivnosti ali delovanja v smeri diskriminacije zaradi politične, narodnostne, rasne ali verske pripadnosti članov.

 

3. člen

Znak in pečat

(1) Znak društva: je okrogle oblike s simbolom lokomotive na sredini, nad lokomotivo je vpisan datum ustanovitve društva, pod  lokomotivo sta dva keglja in krogla, na obodu je vpisano KEGLJAŠKI KLUB »LOKOMOTIVA« MARIBOR.

(2) Pečat društva: je okrogle oblike z znakom v sredini: na notranji strani oboda pa vpisano KEGLJAŠKI KLUB »LOKOMOTIVA« MARIBOR.

(3) Zastava društva:  je modre barve z znakom kluba v sredini. Razmerje dolžine in širine zastave je 2:1.

 

 

4. člen

Sodelovanje z drugimi

(1) Društvo je član Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in član Športne zveze Maribor.

(2) Društvo se lahko včlani tudi v druga sorodna združenja v Republiki Sloveniji, katerih namen je razvijati kegljaški šport na rekreativni oziroma tekmovalni zasnovi.

(3) Društvo sodeluje in se lahko včlani v sorodno tujo mednarodno društvo s podobnimi nameni in cilji, s pogojem, da dejavnost tega društva ni v nasprotju z določili Zakona o društvih in Ustavno ureditvijo Republike Slovenije.

 

5. člen

Zastopanje društva

(1) Zastopnik društva je predsednik, v njegovi odsotnosti pa po njegovem pooblastilu podpredsednik, ki nastopa kot pooblaščenec zastopnika društva.

 

6. člen

Odgovornost društva

(1) Za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva.

(2) Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

(3) V primeru  oškodovanja društva se za odgovorne osebe upoštevajo določbe Zakona o društvih.

 

7. člen

Javnost delovanja in obveščanje

(1) Delovanje društva je javno.

(2) Društvo obvešča o svojem delovanju širšo javnost na enega izmed naslednjih načinov:

 • z objavljanjem obvestil in drugih prispevkov v sredstvih javnega obveščanja
 • na seje organov društva vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij in predstavnike medijev.
 • organizira tiskovne konference in okrogle mize ter z drugimi običajnimi načini komuniciranja z javnostjo.

(3) Društvo obvešča o svojem delovanju svoje člane na enega izmed naslednjih načinov:

 • z objavljanjem obvestil in vabil na oglasni deski v društvenih prostorih
 • s pravico vpogleda članov društva v zapisnike sej vseh organov društva
 • z izdajanjem občasnih publikacij v tiskani obliki (zbornik, glasila)
 • s pošiljanjem vabil in gradiv vsem vodjem skupin preko e-naslova, po potrebi pa še s pisemsko pošto (obvezno za zbor članov)
 • vodje posameznih vadbenih skupin s prejetimi gradivi redno obveščajo svoje člane

(3) Za zagotovitev javnosti dela in točnega informiranja o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOST DRUŠTVA

(1) Namen in cilji delovanja društva so:

 

8. člen

Namen in cilji delovanja društva

 • pospeševanje športa kot pomembnega dejavnika v človekovem razvoju v skladu z načeli, ki jih opredeljuje Evropska listina o športu in Kodeks etike v športu
 • širjenje kegljaškega športa med občani, zlasti med mladino
 • razvijanje in uresničevanje rekreacijskega kegljanja
 • razvijanje in uresničevanje kakovostnega tekmovalnega kegljanja po strategiji kluba
 • skrb za razvoj osebnostnih vrlin članov (ustvarjalnost, tovarištvo, discipliniranost, strpnost, skromnost, medsebojno spoštovanje, pripadnost, ipd.)
 • omogočiti svojim članom, da uresničujejo svoje športne ambicije in se športno razvijajo
 • sodelovanje z drugimi kegljaškimi društvi
 • udeležba članov na tekmovanjih in prireditvah zvez, v katere je društvo vključeno
 • organiziranje rekreacijskih tekmovanj in drugih prireditev
 • vzpodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva

 

9. člen

Dejavnost oziroma naloge društva

  

(1) V okviru svoje dejavnosti ter za uresničevanje namena in ciljev izvaja društvo naslednje naloge:

 • vključuje nove člane, ter skrbi za množičnost in pomlajevanje članstva v društvu;
 • organizira strokovno vodene treninge in strokovno usposabljanje članov
 • skrbi za načrtno in športno izpopolnjevanje nadarjenih in perspektivnih članov ter skrbi za kvalitetno ekipo tekmovalcev
 • skrbi za strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev
 • članom omogoča udeležbo na tekmovanjih, turnirjih in prireditvah, ki jih pripravljajo kegljaška društva, ter jih pri tem moralno in materialno podpira
 • vzdrževati  naprave, opremo in pripomočke, ki so last društva,
 • kot dober gospodar skrbeti za športni objekt, ki ga uporablja in ga vzdrževati v skladu z najemno pogodbo
 • pripravlja in izvaja športna tekmovanja in druge prireditve
 • za dosego ciljev se društvo občasno ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo
 • izdajanje biltena oz. glasila društva ob jubilejih
 • vodi ustrezne društvene evidence in skrbi za svoj arhiv
 • podeljuje društvena priznanja in predlaga za odlikovanje zaslužne člane
 • zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in športno izročilo
 • izvaja ekonomsko propagiranje

 

10. člen

Pridobitna dejavnost

 

(1) Društvo lahko za doseganje namena in ciljev ter boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev društva opravlja tudi pridobitne dejavnosti:

(2) Dejavnost po klasifikaciji SKD:

 • strežba pijač v klubskem bifeju, šifra : I 56.300 – občasno nudenje pijače članom kluba (prireditve, tekme, treningi) v skladu z zakonodajo
 • dajanje športne opreme v najem in zakup : N 77.210 (oddaja kegljišča v najem- steznina)
 • druge športne dejavnosti : R 93.190 (organizacija športnih prireditev)

(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga Društvo doseže z opravljanjem pridobitnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev društva, opredeljenih v tem aktu.

(3) Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz naslova pridobitnih dejavnosti Društvo vodi in izkazuje ločeno.

(4) Dela povezana z opravljanjem pridobitne dejavnosti načeloma člani opravljajo prostovoljno, glede na obseg dela pa se lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam s katerim se sklene zakonsko predpisana oblika plačila, za kar je pristojno predsedstvo.

(5) Z najemniki kegljišča se sklene pogodba, ki definira termin najema, plačilo uporabnine in posebne določbe iz 15. člena Statuta.

 

III. ČLANSTVO

11. člen

Sprejem v članstvo

(1) Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno.

(2) Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.

(3) Postopek za sprejem v članstvo se prične na podlagi izpolnjene pristopne izjave, ki jo kandidat oz. kandidatka za članstvo v društvu (v nadaljevanju kandidat) pridobi pri tajniku oziroma članu predsedstva društva.

S podpisom pristopne izjave se kandidat obveže, da v celoti sprejema »Kodeks fair playa KZS«, določila tega Statuta ter druge akte, izdane na njegovi podlagi ter se strinja s plačevanjem vseh finančnih obveznosti v skladu s Statutom.

(4) O sprejemu članov odloča predsedstvo društva v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, šteto od dne, ko je prosilec pravilno izpolnjeno pristopno izjavo oddal na pošto s priporočeno pošiljko, oziroma od dne, ko jo osebno vroči  tajniku društva, kar se zavede v delovodnik pošte (datum, ime in priimek prosilca) ter podpisom vročitelja.

(5) Pred odločitvijo lahko predsedstvo od prosilca zahteva dodatne podatke in informacije, oziroma dopolnitve izjave. V takšnem primeru se lahko rok za odločitev iz četrtega odstavka podaljša za največ 7 dni.

(5) Kandidat za člana društva postane polnopravni član društva na podlagi potrjene pristopne izjave s strani zastopnika društva in ko poravna članarino.

(6) Člani društva lahko postanejo tudi tuji državljani pod enakimi pogoji kot državljani držav EU.

(7) Za mladoletno osebo do dopolnjenega sedmega leta starosti ali osebo, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

(8) Mladoletne osebe do dopolnjenega 15 leta starosti zastopajo v organih društva njihovi zakoniti zastopniki.

(9) V primeru da predsedstvo sprejme sklep o zavrnitvi  prošnje za sprejem v članstvo društva, se prosilcu vroči sklep v pisni obliki s priporočeno pošto.

(10) Vlagatelj, ki ni bil sprejet v članstvo društva, ima v roku 30 dni po sprejemu sklepa pravico  do pritožbe na Zbor članov, kot drugostopenjski organ.

 

12. člen

Prehod tekmovalcev in kategorije članstva

 

(1) Pri prestopu registriranega tekmovalca pri KZS med društvi se upoštevajo vsi predpisani postopki s strani KZS. S kandidatom – tekmovalcem se lahko sklene pogodba ali poseben dogovor o načinu delovanja v društvu, za kar je pristojno predsedstvo.

(2) Člani društva so redni in pridruženi.

(3) Redni člani društva so:

 • člani, ki so pri KZS registrirani za KK Lokomotivo in tisti, ki so za članstvo zaprosili v skladu z določili 11. člena Statuta in jim je bilo članstvo potrjeno. Rednim članom se izda izkaznica .

(3) Pridruženi člani društva so:

 • člani krožkov, ki koristijo kegljišče KK Lokomotiva za rekreativno dejavnost. Pridruženi člani imajo v času treningov in tekmovanj pravico koriščenja nakupa pijač v klubskem bifeju, nimajo pa volilne pravice. Evidenco (seznam) pridruženih članov vodi sekretar kluba.

 

13. člen

Pravice članov

(1) Pravice rednih članov so:

 • da uporabljajo prostore in tehnične zmogljivosti društva
 • da volijo in so izvoljeni v organe društva ali organe zveze
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva
 • da dajejo predloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti društva
 • da nastopajo v ekipah društva
 • da so seznanjeni o izvajanju nalog društva
 • da vlagajo prošnje ali pritožbe na katerikoli organ društva.

 

14. člen

Dolžnosti  rednih članov so:

(1) Dolžnosti rednih članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte, ter sklepe organov društva
 • da sodeluje pri oblikovanju in izvajanju aktivnosti društva (sprejmejo funkcije in naloge, ki jim jih zaupajo organi društva)
 • da vestno opravljajo funkcijo v organih društva
 • da razvijajo in uveljavljajo medsebojne odnose na temelju poštenosti, vzajemnosti in spoštovanja
 • da redno sodelujejo na vadbah in prireditvah ki jih prireja društvo
 • da redno sodelujejo na tekmovanjih, kjer varujejo ugled kluba in odgovorno manifestirajo svoje športne in moralne kvalitete
 • da redno poravnavajo vse finančne obveznosti do društva
 • da sporočajo spremembe v zvezi z delovanjem v društvu in spremembe osebnih podatkov
 • da se izpopolnjujejo ter pridobljeno znanje in izkušnje prenašajo na nove člane
 • da skrbijo za vsa sredstva društva s katerimi društvo razpolaga
 • da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva.

(2) Člani, katere društvo napoti na določena strokovna izpopolnjevanja (za trenerja, vaditelja, sodnika, ipd.) so dolžni 4 leta po pridobljenem certifikatu ostati v društvu in prenašati svoje znanje na druge člane, oz. opravljati dela za katere so se usposobili. V kolikor se tak član odloči pred iztekom 4 letnega obdobja izstopiti iz društva, mora društvu poravnati sorazmerni del stroškov, ki jih je društvo imelo z njegovim usposabljanjem oz. strokovnim izpopolnjevanjem (kotizacija, stroški prevoza, itd…).

 

15. člen

Posebne določbe

(1) Uporaba prostorov kluba in kegljišča v skladu z normativi in standardi uporabe je prostovoljna in na lastno odgovornost.

(2) Član se zavezuje, da bo upošteval-a vse varnostne predpise in ukrepe ter navodila društva (Hišni red, Požarni red, ipd.) in se zaveda, da ima lahko kršenje varnostnih pravil za posledico hude poškodbe sebe in drugih, zato odgovornost za morebitne poškodbe v celoti prevzema nase.

(3) Član v celoti prevzema tveganje za nastanek poškodb ter se zavezuje, da se za škodo, ki bi jo utrpel, odpoveduje vsem odškodninskim zahtevkom proti društvu in njegovim članom kot organizatorjem prireditev in ostalih dogodkov.

(4) Član se zavezuje, da bo povrnil stroške za povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne in nestrokovne uporabe prostorov in opreme na kegljišču v času uporabe kegljišča. Če ne povrne stroškov za povzročeno škodo, prostorov društva ne sme več uporabljati, škodo pa društvo od njega izterja preko pristojnega sodišča.

(5) Društvo ne prevzema odgovornosti za škodo, uničenje ali krajo osebnih stvari, ki jih član/članica prinaša s seboj na vadbo. Društvo ne prevzema odgovornosti za škodo, uničenje ali krajo vozil, parkiranih pred objektom društva.

 

16.  člen

Prenehanje članstva

(1) Članstvo v društvu preneha:

 • z izstopom, kadar član poda pisno izjavo predsedstvu društva o izstopu
 • s črtanjem iz evidence, če član ne poravna finančnih obveznosti (članarine) do izteka roka, ki ga določi predsedstvo kluba
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije, oziroma zbora članov društva
 • s prenehanjem delovanja društva
 • s smrtjo

(2) Član ki izstopa mora poravnati vse finančne obveznosti do društva. V kolikor član ki izstopa do predvidenega roka ne poravna finančnih obveznosti, se smiselno uporabijo ostale določbe o prenehanju članstva.

(3) Pri izstopu člana tekmovalne ekipe se upoštevajo še določbe oz. kriteriji, ki jih predpisuje KZS (prestopni roki, odškodnina za prestop tekmovalca, ipd.).

(4) Član, ki izstopa in je proti njemu uveden disciplinski postopek (ugotavljanje materialne odgovornosti), se sklep o dokončnem izstopu lahko poda šele, ko so zaključeni vsi postopki.

(5) O prenehanju članstva odločata predsedstvo (črtanje iz evidence) in disciplinska komisija (o izključitvi) na prvi stopnji s sklepom, ki se članu vroči v pisni obliki s priporočeno pošto.

(6) Zoper sklep se lahko član v roku 30. dni po sprejemu, pisno pritoži na Zbor članov, kot drugostopenjski organ.

(7) Članu preneha članstvo, ko je sklep pravnomočen.

 

17. člen

Ponovna včlanitev

(1) Član, ki izstopi iz društva, ali se ga je črtalo iz evidence zaradi neplačila članarine se lahko ponovno včlani v društvo šele po preteku enega leta od dneva izstopa ali črtanja.

(2) Član, ki je izključen iz društva, se več ne more ponovno včlaniti v društvo.

 

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

 

18. člen

Organi društva

(1) Za upravljanje društva skrbijo organi društva določeni s tem statutom.

(2) Organi društva so:

 • zbor članov
 • predsedstvo
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija

(3) Zbor članov izmed svojih članov izvoli predsednika, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije (v nadaljevanju – voljeni organi društva).

(4) Izvoljeni predsednik Zboru predlaga člane predsedstva, ki jih zbor potrdi.

(5) Mandat voljenih in potrjenih funkcionarjev traja štiri (4) leta. Predsednik društva lahko funkcijo opravlja največ dva (2) zaporedna mandata.

(6) Vsi izvoljeni člani v organih društva za svoje delo odgovarjajo zboru članov.

(7) V primeru, da član posameznega izvoljenega ali predlaganega organa iz druge, tretje in četrte alineje (2) odstavka umre, odstopi, se ga izključi, postane zdravstveno nesposoben, mu je odvzeta poslovna sposobnost, njegova aktivnost oz. rezultati dela niso zadovoljivi in podobno, lahko predsednik na njegovo mesto imenuje drugega člana. Tak član ima vse pravice in dolžnosti člana, vendar pa ima mandat le do prvega rednega zbora članov.

 

19. člen

Zbor članov

(1) Zbor članov je najvišji organ društva.

(2) Zbor članov sestavljajo vsi redni člani društva, ki 30 dni pred sklicem izpolnjujejo pogoje v skladu s tem Statutom.

(3) Če je v društvo vključena tudi pravna oseba, določi svojega zastopnika, ki se udeležuje Zborov članov in ima enake pravice kot redni član društva.

 

20. člen

Pristojnosti zbora članov

(1) Pristojnosti zbora članov so:

 • sklepa o dnevnem redu in odloča o delovnih telesih
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva
 • sprejema in potrjuje program dela in finančni načrt in letno poročilo društva
 • sprejema in potrjuje poročila organov društva (o delovanju kluba, blagajniško poročilo, nadzornega odbora in disciplinske komisije)
 • voli in razrešuje predsednika društva, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije, na predlog predsednika potrjuje člane predsedstva.
 • odloča o pisnih predlogih članov, ki so bili vročeni predsedstvu najmanj 7 dni pred zasedanjem zbora
 • kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva
 • opravlja nalogo arbitra v sporih med posameznimi organi društva
 • podeljuje naziv častnega člana društva
 • podeljuje priznanja, pohvale in nagrade zaslužnim članom društva
 • odloča o vključevanju in združevanju z drugimi organizacijami ali prenehanju
 • odloča o nakupu in prodaji premoženja
 • odloča o prenehanju društva.

 

21. člen

Sklic zbora članov

(1) Seja zbora članov je lahko redna ali izredna.

(2) Redno sejo zbora članov skliče predsednik po sklepu predsedstva praviloma enkrat letno na začetku koledarskega leta.

(3) Izredno sejo zbora članov skliče predsedstvo: na lastno zahtevo; na zahtevo nadzornega odbora; na zahtevo več kot polovice (1/2) članov društva. Predlagatelj mora poleg podpisov k zahtevku za sklic izredne seje predložiti pisno gradivo o temi, ki se bo obravnavala na izredni seji.

(4) Zbor članov na izredni seji sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

(5) Izredno sejo zbora članov mora predsedstvo sklicati najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je prejelo popolno zahtevo, v nasprotnem primeru izredno sejo zbora članov skliče predlagatelj.

(6) Vabilo za sklic redne ali izredne seje zbora članov z navedbo kraja, datuma, ure in dnevnim redom mora biti objavljen najmanj 14 dni pred sejo zbora članov.

(7) Vabilo in gradivo za zbor članov se razobesi na oglasni deski kluba.

(8) Dnevni red zbora članov se lahko dopolni 5 dni pred sejo, če se s tem strinja večina članov predsedstva in je za dodatno točko članom predsedstva posredovano pisno gradivo. Gradivo za obravnavo na seji mora biti strokovno ustrezno pripravljeno in obrazloženo ter mora vsebovati predlog sklepa za odločanje.

 

22. člen

Veljavnost sklepov

(1) Zbor članov lahko prične z delom, če je navzočih več kot polovica (1/2) članov.

(2) Sklep zbora članov je veljaven, če je zanj glasovala več kot polovica (1/2) prisotnih članov.

(3) Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek seje preloži za trideset (30) minut in je zbor sklepčen, če je prisotnih 1/3 članov društva.

(4) Če zbor članov po predvidenem času ni sklepčen, se v roku 60 dni skliče nova seja zbora članov.

 

23. člen

Vodenje seje zbora članov in odločanje

(1) Zbor članov odpre predsednik društva z uvodnim pozdravom in poročanjem o ugotovitvi o začetni sklepčnosti ali nesklepčnosti in branjem predlaganega dnevnega reda. V nadaljevanju predsednik predlaga izvolitev sedem članskega delovnega predsedstva (v nadaljevanju DP) v sestavi: predsednik DP, dva člana DP, dva overovatelja zapisnika, predsednik Volilno-verifikacijske komisije, član Volilno-verifikacijske komisije.

(2) Sekretar oz. pooblaščeni član s strani predsedstva pomaga predsedniku pri vodenju seje do izvolitve DP in je avtomatično član volilno-verifikacijske komisije.

(3) Vse organe seje zbora članov iz prvega odstavka tega člena se izvoli z javnim glasovanjem.

(4) Pred sprejemom dnevnega reda seje DP zbora članov na podlagi poročila verifikacijsko-volilne komisije dokončno ugotovi sklepčnost.

(5) Delo na seji zbora članov se nadaljuje s sprejemanjem dnevnega reda. Izhodišče za razpravo o dnevnem redu je predlog dnevnega reda, naveden v vabilu za sklic seje zbora članov. Gradivo, ki ni bilo dostavljeno vabljenim na sejo, se ne more uvrstiti na dnevni red, razen v primeru, če bi odložitev slednjega lahko imela škodljive posledice za društvo.

(6) Poročilo k posameznim točkam dnevnega reda poda poročevalec, ki povzame bistvo obravnavanega gradiva, navede odprta vprašanja in predlaga sklepe. Ko poročevalec konča poročilo, odpre predsednik DP razpravo o poročilu.

(7) Člani ki se prijavijo k razpravi, lahko izrazijo svoja stališča, podajo predloge ali zahtevajo dodatna pojasnila le v okviru vsebine posameznih točk dnevnega reda. Čas razpravljanja razpravljalca o posamezni točki dnevnega reda je omejen na največ 5 minut. Če se razpravljavec oddalji od obravnavane vsebine, ga delovni predsednik opomni, naslednjič pa mu odvzame besedo. Razpravljalec lahko govori o istem vprašanju tudi večkrat, vendar se ne sme ponavljati.

(8) Če razpravljalec želi, da zbor o njegovih predlogih glasuje, mora predložiti delovnemu predsedstvu besedilo predloga sklepa.

(9) Pred glasovanjem objavi predsednik DP točno oblikovan predlog sklepa. Če je predlogov več, se glasuje o vsakem od njih posebej, po vrstnem redu, kakor so bili predlagani.

(10) Član ima pravico pred glasovanjem obrazložiti svoje stališče in pojasniti, kako bo glasoval.

(11) Glasovanje je praviloma javno z dvigom rok, razen v primerih, za katere se sprejme sklep o tajnem glasovanju.

(12) Glasovanje z dvigom rok (lističev) se opravi tako, da predsednik DP pozove člane, kdo je za predlog, nato kdo je proti predlogu in nazadnje kdo se je vzdržal.

(13) Glasove šteje volilno-verifikacijska komisija, rezultat razglasi predsednik volilno-verifikacijske komisije.

(14) Predsednik DP lahko razpravo o posameznem vprašanju prekine, če se pokaže potreba, da je za odločanje o zadevi potrebno dobiti nove podatke, dopolniti obstoječe gradivo, razčistiti posamezna vprašanja ali iz drugih opravičenih razlogov.

(16) Predsednik DP zaključi sejo, ko ugotovi, da so izčrpane vse točke dnevnega reda in ni več razpravljalcev.

 

24. člen

Tajno glasovanje

(1) Postopek pri tajnem glasovanju vodi že izvoljena volilno-verifikacijska komisija.

(2) Volilno-verifikacijska komisija na podlagi seznama prisotnih in števila zastopanih glasov razdeli glasovnice članom zbora.

(3) Tajno glasovanje se opravi z glasovnicami tako, da se obkroži natanko eno izmed možnih opredelitev (”ZA” ali “PROTI”), v primeru volitev predsednika pa obkroži zaporedno številko pred imenom kandidata.

(4) Glasovnice se oddajajo v glasovalno skrinjico posamezno.

(5) Razglasitev tajnega glasovanja vsebuje: število razdeljenih glasovnic, število oddanih glasovnic, število neveljavnih glasovnic, število veljavnih glasovnic, število glasov »ZA« in PROTI«, ugotovitev, da je bil predlog sprejet ali da ni bil sprejet, v primeru volitev predsednika pa se prešteje število glasov za enega in drugega kandidata.

(6) Rezultat glasovanja ugotovi volilno-verifikacijska komisija, njen predsednik pa obvesti zbor o izidu glasovanja. V primeru, da je število glasov »ZA« ali »PROTI« oz., da sta oba kandidata zbrala enako število glasov, se glasovanje ponovi. Glasuje se toliko časa, da pride do odločitve.

 

25. člen

Vzdrževanje reda na seji

(1) Predsednik DP skrbi za red na seji. Za kršitev reda sme uporabiti naslednje ukrepe: opomin, odvzem besede in odstranitev s seje.

(2) Predsednik DP zahteva odstranitev člana s seje, če je slednjemu bil večkrat izrečen opomin in odvzeta beseda zaradi seganja v besedo razpravljalcem ali če član kako drugače grobo moti in preprečuje pravilni potek seje, žali zbor ali člane, ali uporablja neprimerne izraze.

(3) Član, ki mu je izrečena odstranitev s seje, se mora takoj odstraniti iz prostora, v katerem je seja in se ne sme več vrniti na sejo. Če tega ne stori, predsednik DP prekine sejo in jo nadaljuje, ko je izrečeni ukrep izvršen.

(4) Če predsednik DP ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na seji, odredi po sklepu delovnega predsedstva kratko prekinitev. Če tudi v nadaljevanju seje ni mogoče ohraniti reda, predsednik DP po sklepu delovnega predsedstva sejo zaključi in predlaga nadaljevanje seje po 30 dnevih.

(5) Vsak ukrep se vpiše v zapisnik.

 

26. člen

Volitve organov društva

(1) Ob razpisu volitev predsedstvo objavi najmanj 35 dni pred volilnim zborom na oglasni deski poziv vsem članom za izvolitev predsednika društva, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije.

(2) Predlagatelji najkasneje 21 dni pred sejo zbora članov predsedstvu predložijo popolno kandidatno listo, ki ji predsedstvo določi zaporedno številko. Vse popolne kandidatne liste, ki jih predsedstvo pravočasno prejme, se najkasneje 14 dni pred sejo zbora članov izobesijo na oglasni deski društva.

(3) Predlagatelj kandidatne liste mora predhodno od vsakega kandidata pridobiti načelno dovoljenje za uvrstitev na kandidatno listo in posledično opravljanje funkcije, za katero kandidira. Zaželjeno je, da kandidati za organe društva predložijo reference iz poznavanja področja za funkcijo, katero želijo opravljati. Vsak član lahko kandidira na eni ali več kandidatnih listah.

(4) Kandidatne liste za predsednika društva ter Kandidatne liste za Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo morajo biti ločene.

 

Kandidatna lista za predsednika društva

(5) Kandidat za predsednika društva mora  ob kandidaturi navesti svoje osebne podatke, izobrazbo in kratki življenjepis, v katerem navede vse do sedanje funkcije in druge reference, ki jih ima. Kandidat za predsednika mora biti član društva.

 

Kandidatna lista za Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo

(6) Popolna kandidatna lista za Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo vsebuje priimek in ime predlagatelja oz. predlagateljev, priimek in ime 6. kandidatov ter naziv funkcije, za katero je posamezen kandidat predlagan (NO ali DK). Vsi predlagatelji in vsi predlagani kandidati morajo biti člani društva.

 

Postopek glasovanja o Kandidatnih listah na seji zbora članov

(7) Pred glasovanjem predsednik DP zboru članov prebere vse kandidatne liste. Kandidatne liste se predložijo v glasovanje po zaporedju, kot jih je prejelo predsedstvo.

(8) Najprej se glasuje o kandidatnih listah za predsednika društva. Kandidatna lista je veljavno sprejeta, če za njo glasuje več kot polovica (1/2) vseh prisotnih članov.

(10) Ko za eno kandidatno listo glasuje več kot polovica (1/2) vseh zastopanih članov, se o preostalih kandidatnih listah več ne glasuje.

(11) Če za nobeno kandidatno listo ne glasuje več kot polovica (1/2) vseh zastopanih članov, se ponovno glasuje o dveh kandidatnih listah, ki sta v prvem krogu glasovanja prejele največ glasov.

 

27. člen

Volitve organov društva med mandatom

(1) V primeru, da član predsedstva  iz katerega koli razloga odstopi od svoje funkcije, ali mu mandat preneha po odločitvi predsednika, se ga nadomesti z novim članom. Novega člana predsedstva potrdi Zbor članov na prvem naslednjem sklicu. Če član  NO ali član DK umre, odstopi, se ga izključi, postane zdravstveno nesposoben, mu je odvzeta poslovna sposobnost in podobno, predsedstvo objavi najmanj 35 dni pred naslednjim rednim zborom na oglasni deski poziv vsem članom za izvolitev manjkajočih članov, nadzornega odbora in disciplinske komisije.

(2) Vsi postopki: razpis , obveščanje, pogoji kandidatov, glasovanje o kandidatnih listah poteka v skladu 23. Členom Statuta.

(3) V primeru, da zbor članov ne izvoli vseh manjkajočih članov nadzornega odbora in disciplinske

komisije, lahko zbor s sklepom pooblasti predsedstvo, da izbere člane teh teles na manjkajoča mesta. Tako izvoljeni člani imajo enak mandat kot člani, ki jih je izvolil zbor članov. Njihov mandat traja do naslednje razpisane volilne seje zbora članov.

 

28. člen

Zapisnik seje zbora

(1) Zapisnik seje vsebuje: kraj in čas seje zbora članov; sestavo delovnega predsedstva in drugih organov skupščine ; imena prisotnih gostov; ugotovitev, da je seja skupščine sklepčna; dnevni red seje; kratko vsebino razprave pri vsaki točki dnevnega reda z imeni poročevalcev oz. razpravljalcev; sprejete sklepe in podatke o izidu glasovanja o posameznih vprašanjih; ločeno mnenje, če tako zahteva razpravljalec; nosilce nalog in rok izvršitve; čas zaključitve seje; podpis predsednika DP, dveh overovateljev zapisnika, zapisnikarja in štampiljko.

(2) Zapisnik seje zbora članov mora biti napisan najkasneje v roku dvajset (20) dni po seji, overovatelja pa ga morata overoviti v desetih (10) dneh po prejemu.

 

29. člen

Predsedstvo društva

(1) Predsedstvo je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih sprejetih na zboru članov, oziroma v skladu s pristojnostmi tega statuta.

(2) Predsedstvo sestavlja sedem (7) članov, in sicer:

 • predsednik
 • podpredsednik
 • športni direktor,
 • sekretar
 • tehnični vodja – gospodar
 • blagajnik in
 • predstavnik tekmovalcev in krožkov

(3) Predsednik društva je avtomatično tudi predsednik predsedstva.

 

30. člen

Naloge in pristojnosti predsedstva

 • Naloge in pristojnosti predsedstva so:
 • vodi in usmerja dejavnost društva po predvidenem programu dela
 • skrbi za zakonitost poslovanja društva
 • pripravlja predloge sprememb oz. dopolnil statuta društva
 • sprejema splošne akte društva in njihove spremembe oz. dopolnila
 • upravlja s premoženjem društva
 • skrbi za materialno ter finančno poslovanje društva
 • ustanavlja in ukinja komisije društva
 • sklicuje zbor članov in pripravi poročila o delu ter zaključni račun poslovanja društva
 • predlaga zboru članov podelitev častnega članstva, priznanj in nagrad zaslužnim članom
 • določa višino in način plačevanja članarine ter uporabnine kegljišča
 • sprejema člane društva
 • skrbi za pridobivanje sredstev sponzorjev in donatorjev
 • skrbi za promocijo društva in obveščanje javnosti o delovanju društva
 • skrbi za strokovno izpopolnjevanje trenerjev, vaditeljev in sodnikov
 • skrbi za sodelovanje z ostalimi društvi in športnimi organizacijami
 • obravnava in sklepa o gradivih Športne zveze Maribor in Kegljaške zveze Slovenije
 • ugotavlja disciplinske kršitve članov

 

31. člen

Imenovanje komisij (odborov)

(1) Za izvršitev posameznih nalog, ki se pojavijo občasno, lahko predsedstvo imenuje tudi komisije (komisija za izvajanje tekmovanj, komisija za družabno dejavnost, informiranje ipd.). Naloge, število članov komisije in predsednika komisije določi predsedstvo. Za svoje delo so komisije odgovorne predsedstvu. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje strokovne sodelavce.

 

32. člen

Sklicevanje in vodenje sej predsedstva

(1) Predsedstvo se načeloma sestaja enkrat mesečno oz. po potrebi.

(2) Seje predsedstva sklicuje predsednik po lastni presoji ali na pobudo najmanj 3 članov predsedstva.

(3) Predsedstvo sprejema odločitve na seji z večino glasov pod pogojem, da je na seji prisotnih več kot polovica članov, med katerimi mora biti prisoten predsednik ali podpredsednik. V primeru enakega števila glasov odloča predsednikov glas.

(4) Zapisnik seje vsebuje: zaporedno številko seje, datum seje z navedbo ure začetka in konca seje, prisotne in odsotne člane, dnevni red, povzetek seje, kratko vsebino razprave, sprejete sklepe in morebitna priporočila, zadolžitve in nosilce za izvedbo nalog, rok izvršitve ter morebitna druga navodila.

(5) Sklepi seje so dokončni in izvršljivi z objavo in razpošiljanjem zapisnika.

(6) Realizacija sklepov zadnje seje predsedstva se obravnava in potrdi na naslednji redni seji predsedstva.

 

33. člen

Dopisne seje predsedstva

(1) Predsednik lahko v nujnih primerih, če seje ni mogoče sklicati na običajen način, opravi sejo dopisno.

(2) Predsednik objavi sklic dopisne seje po telefonu, vabilo z dnevnim redom in predlogi o katerih se bo glasovalo (gradivo), pa pošlje po elektronski pošti. Glasovanje poteka tako, da se za predlogom sklepa obkroži besedo “za” ali” proti. Izpolnjeno gradivo se vrne predsedniku po elektronski pošti takoj, oz. v navedem roku.

(3) Gradivo na dopisni seji s predlaganimi sklepi je sprejeto, če je zanj glasovala večina članov predsedstva.

(4) Sklepi korespondenčne seje so dokončni in izvršljivi z razpošiljanjem zapisnika.

(5) Zapisnik korespondenčne seje se obravnava in potrdi na prvi naslednji redni seji predsedstva.

 

34. člen

Predsednik društva

Predsednik društva, ki je hkrati tudi predsednik predsedstva, ima naslednje pristojnosti:

 • predstavlja in zastopa društvo navzven
 • vlaga vse svoje strokovne sposobnosti v uresničitev nalog društva. Daje pooblastila drugim osebam za izvajanje določenih nalog
 • koordinira in vodi delo predsedstva društva
 • odobrava službena potovanja članom in organom kluba ter vsa izplačila namenjena za delovanje društva
 • obvešča zbor članov o izvršenih nalogah.

 

35. člen

Podpredsednik društva

 • nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti
 • koordinira delo med vodji krožkov in vodjem tekmovalcev
 • opravlja nadzor in koordinira delo tehničnega vodje – gospodarja
 • opravlja druge naloge, ki mu jih daje vodstvo kluba

 

36. člen

Športni direktor

 • vodi kadrovsko politiko kluba na športnem področju
 • opravlja razgovore in pripravlja dogovore (pogodbe) z igralci
 • sodeluje z predstavnikom igralcev (trenerjem) in mu nudi vsestransko pomoč
 • nadzoruje izvedbe športnih tekmovanj, ki jih organizira klub
 • opravlja druge naloge, ki mu jih določi predsednik

 

37. člen

Sekretar

 • sprejemanje in odpošiljanje pošte ter drugega gradiva: vrednostnih pisem, pošiljk, elektronske pošte
 • o prispeli pošti obvešča predsednika in predsedstvo ter ostale predsednike komisij, na katere se ta nanaša
 • o prispeli in odposlani pošti vodi evidenco (delovodnik)
 • skrbi za koordinacijo dela med organi društva in komisijami
 • vodi evidenco o članih društva v skladu s pravili KZS in veljavno zakonodajo (varovanje podatkov)
 • skrbi za uresničevanje sklepov društva
 • pripravlja gradiva za seje organov društva
 • v odsotnosti blagajnika vodi blagajno društva
 • ažurno vodi oglasno desko društva
 • skrbi za arhiv društva (pokalov, gradiv, aktov, zapisnikov sej, ipd.)
 • vodi evidenco pridruženih članov
 • opravlja vsa druga dela, ki mu jih naloži predsedstvo

 

38. člen

Tehnični vodja – gospodar

Naloge tehničnega vodje – gospodarja so:

 • skrbi za tehnično stanje vseh naprav kegljišča (avtomatike, centralno ogrevanje, klima, gasilniki, razsvetljave, ipd.) in stanje objekta (streha, kanalizacija, ipd.)
 • organizira sprotna vzdrževalna dela (odpravo napak, čiščenje, mazanje stez, ipd.) in jih nadzira
 • planira nabavo rezervnih delov in materiala
 • sodeluje pri letnem popisu osnovnih sredstev
 • planira redna letna vzdrževalna dela in investicijska popravila
 • vodi interna tekmovanja pridruženih članov in organizacijo drugih tekmovanj, ki jih organizira klub
 • opravlja vse naloge v zvezi z strežbo članov društva. Pri tem mu lahko pomaga še ena oseba, ki si jo sam izbere, potrdi pa jo predsedstvo.

 

39. člen

Blagajnik društva

Naloge blagajnika so:

 • vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi, Zakonom o društvih in drugo veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji
 • skrbi za letni popis premoženja društva (osnovna sredstva, inventar, ipd.)
 • izdela letno finančno poročilo o poslovanju in poskrbi za izdelavo letne bilance in izkaza poslovnega izida
 • vodi blagajno društva in skrbi, da je blagajniški maksimum v skladu s sklepom predsedstva.
 • opravlja še druge naloge, ki mu jih naloži predsedstvo.

 

40. člen

Predstavnik tekmovalcev in krožkov

(1) Naloge predstavnika tekmovalcev in krožkov so:

 • usmerja, koordinira in nadzira delo posameznih tekmovalnih ekip
 • posreduje sklepe predsedstva tekmovalcem ter skrbi za njihovo izvajanje
 • poroča predsedstvu o delu in problemih tekmovalcev ter predlaga ustrezne rešitve
 • skrbi za zagotavljanje tehničnih pogojev za delo tekmovalcev
 • skrbi za zagotavljanje organizacijskih in finančnih pogojev za delo tekmovalcev
 • skrbi za tehnično-operativno izvedbo klubskih tekmovanj
 • sodeluje z predstavniki krožkov in o njihovih zahtevah poroča predsedstvu
 • opravlja še druge naloge, ki mu jih naloži predsedstvo.

 

41. člen

Nadzorni odbor

(1) Nadzorni odbor je organ, ki skrbi za pravilno delovanje društva

(2) Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) sestavljajo trije (3) člani,

(3) Člani NO morajo svoje delo opravljati etično, objektivno in nepristransko.

(4) Člani NO med seboj izvolijo predsednika, ki organizira in vodi delo NO.

(5) Seja NO je sklepčna, če so prisotni vsi trije člani, sklep pa je veljaven, če zanj glasujeta vsaj dva (2) člana.

(6) Član NO ne more opravljati druge funkcije v organih društva.

(7) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 

42. člen

Naloge in pristojnosti NO

(1) NO nadzoruje materialno in finančno poslovanje društva, izvajanje pravil društva in uresničevanje sklepov vseh organov društva.

(2) NO lahko opraviti pregled materialno finančnega poslovanja društva večkrat, obvezno pa enkrat letno.

(3) Po opravljenem pregledu NO o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi, ki ga posreduje predsedstvu. Predsedstvo je dolžno poročilo NO obravnavati na svoji prvi redni seji. Morebitne nepravilnosti mora predsedstvo v najkrajšem času odpraviti.

(4) NO pripravi letno poročilo za zbor članov.

(5) Predsednik NO je lahko, na povabilo predsednika,  prisoten na seji predsedstva, vendar  nima glasovalnih pravic.

 

43. člen

Disciplinska komisija

(1)  Disciplinska komisija (v nadaljevanju DK) je disciplinski organ prve stopnje, ki je zadolžen za izrekanje disciplinskih ukrepov zoper člane društva.

(2) Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani.

(3) Člani DK morajo svoje delo opravljati etično, objektivno in nepristransko.

(4) Člani disciplinske komisije med seboj izvolijo predsednika, ki organizira in vodi delo DK.

(6) Poročila in druge ukrepe DK obravnava in sprejema na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. K zapisniku seje DK je potrebno priložiti fotokopijo gradiva, ki je bilo predloženo za obravnavo na seji.

(7) Seja DK je sklepčna, če so prisotni vsi trije člani, sklep pa je veljaven, če zanj glasujeta vsaj dva (2) člana. Odločitev DK mora biti obrazložena.

(9) DK pripravi letno poročilo za Zbor članov.

(10) Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna zboru članov.

 

44. člen

Disciplinske kršitve in način dela

(1) Disciplinske kršitve ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

 • kršitve določb statuta in aktov društva
 • nespoštovanje sklepov organov društva
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
 • zloraba položaja oziroma prekoračitev danega pooblastila;
 • nezakonito razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi kluba
 • nešportno in nespodobno obnašanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva
 • širjenje neresnic o delovanju društva in članih društva
 • zavestno oviranje dela društva pri doseganju ciljev
 • vsa druga dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

(2) Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Predlog mora biti razumljiv in mora obsegati vse, kar je potrebno za obravnavo, predvsem pa: ime in priimek ter čas in kraj kršitve, proti kateri naj se uvede disciplinski postopek, opis kršitve, dokaze o kršitvi in podatke o vlagatelju ter njegov naslov.

(3) Članu se zahteva za uvedbo disciplinskega  postopka in vabilo  na disciplinsko obravnavo,  ter sklep o izrečenem ukrepu vročijo  v pisni obliki s priporočeno pošto.

(4) Gradivo v zvezi z disciplinskim postopkom, vključno z vabilom na disciplinsko obravnavo  se članu vročijo najmanj 7 dni pred obravnavo, tako, da ima član dovolj časa za pripravo na zagovor.

(5) Član disciplinske komisije, ki je v sporu prizadet, se mora izločiti pri obravnavanju zadeve. Predlog za izločitev člana disciplinske komisije lahko poda vsak član disciplinske komisije ali oseba, zoper katero se vodi disciplinski postopek. V takem primeru predsedstvo začasno imenuje novega člana DK.

(6) Evidenca disciplinskih postopkov se hrani trajno. Gradivo arhivira tajnik društva.

 

45. člen

Disciplinski ukrepi

(1) Disciplinska komisija sme izreči naslednji disciplinski ukrep:

 • opomin
 • prepoved nastopanja do enega (1) leta v katerikoli ekipi
 • izključitev iz društva.

(2) Izrečeni ukrep, opomin ali prepoved nastopanja ima tudi za posledico razrešitev funkcije oz. zadolžitev, ki jo je imel član, ko mu je bil izrečen ukrep.

(3) Po prenehanju veljavnosti izrečenega ukrepa pa lahko ponovno prevzame funkcijo ali zadolžitev v društvu, v kolikor ga organ društva ponovno izvoli.

(4) V primeru, da je članu že bil izrečen disciplinski ukrep in je ponovno v postopku ugotavljanja kršitev teh pravil, se mu izreče ukrep izključitve iz društva.

(5) Na izrečen ukrep DK se lahko prizadeti pritoži v skladu z določili Statuta.

(6) Disciplinski postopek zoper člana, ki je v disciplinskem postopku je dokončen, če zoper sklep DK, oziroma sklep Zbora članov ni bilo vložene pritožbe.

 

46. člen

Reševanje sporov

(1) Vsak član društva se ima pravico pritožiti na odločitev organov društva v roku 30 dni po sprejemu pisnega sklepa, na Zbor članov društva, kot drugostopenjski organ. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena.

(2) Član, ki se ne strinja z odločitvijo iz prvega odstavka tega člena, pošlje pismeno pritožbo po pošti (priporočeno) na sedež društva navedenega v 1. členu  Statuta, ki jo naslovi na Zbor članov.

(3) Odločitev Zbora članov je dokončna.

(4) Izpodbijanje odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustno, če pred tem ni bila izkoriščena možnost pritožbe na Zbor članov društva. Če društvo o pritožbi ne odloči v roku treh mesecev od sprejema pismene pritožbe, se šteje, da je pritožba zavrnjena.

 

V. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE

47. člen

Dohodki društva

(1) Društvo pridobiva denarna in druga sredstva iz naslednjih virov:

 • iz članarine
 • sredstva pridobljena iz občinskih in državnih javnih razpisov
 • z darili in volili
 • prispevkov posameznikov in pravnih oseb, (donatorjev, sponzorjev)
 • z opravljanjem dejavnosti društva in pridobitne dejavnosti
 • s prostovoljnim delom in iz drugih virov

(2) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

(3) Predsedstvo lahko za doseganje namena in ciljev ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

 

48. člen

Premoženje društva

(1) Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventarno knjigo.

(2) Stavba, ki jo uporablja društvo za opravljanje svoje dejavnosti, je predmet najemne pogodbe številka 1.6.-2154 / 07SS, sklenjene med društvom kot najemnikom in Holdingom Slovenske železnice d.o.o. kot najemodajalcem. Ker društvo opravlja dejavnost na železniškem območju, je zahteva najemodajalca, da društvo upošteva vse predpise SŽ za  zagotavljanje varnosti in urejenosti železniškega prometa.

(3) S premoženjem upravlja predsedstvo društva, kot dober gospodar.

(4) Premičnine se lahko nakupijo ali odprodajo tretjim osebam le na podlagi sklepa predsedstva društva.

(5) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična.

 

49. člen

Finančno poslovanje

(1) Društvo ima svoj TRR odprt pri izbrani poslovni banki. S transakcijskim računom društva upravljajo blagajnik, predsednik in v nujnih primerih tehnični vodja, v času, ko zaradi odsotnosti, nadomešča predsednika kluba.

(2) Vso finančno poslovanje društva poteka prek blagajniškega dnevnika društva in transakcijskega računa društva.

 

50. člen

Izdajanje in plačilo računov

(1) Izdani račun društva mora vsebovati podatke društva in plačnika, imeti mora jasno označeno zaporedno številko računa, datum in kraj izdaje računa ter rok plačila oziroma datum zapadlosti računa.

(2) Račun mora vsebovati še vrsto blaga oziroma storitve, ki se zaračunava, ceno, količino in znesek, ter navedbo členov Zakona o DDV-ju, ki se nanašajo na obračun davka na dodano vrednost.

(3) Društvo plačuje samo originalne račune. Plačilo računa izvede blagajnik najkasneje do datuma zapadlosti računa.

(4) V primeru, da račun ne izpolnjuje vseh predpisanih elementov ali vsebuje napake, blagajnik obvesti izdajatelja o napačno izdanem računu in ga pozove k izdaji novega originalnega računa.

 

51. člen

Članarina in  uporabnina kegljišča

(1) Letna članarina je obvezen denarni prispevek vsakega rednega člana društva, ki jo mora poravnati najkasneje do 31.januarja za tekoče leto. Redni člani si s plačilom letne članarine zagotovijo termin vadbe v času, ki mu ga določi tehnični vodja društva – gospodar, glede na proste termine.

(2) Zunanji člani (člani krožkov)  morajo uporabo kegljišča (steznino) poravnati do 5. dne v mesecu, za minuli mesec. V kolikor uporabe kegljišča ne poravnajo jim preneha pravica do uporabe kegljišča.

(4) Višino letne članarine za redne člane in steznine za pridružene člane določi predsedstvo s sklepom, na podlagi potrjenega finančnega načrta Zbora članov.

(5) Člani društva svoje finančne obveznosti poravnajo osebno, oz. preko vodje krožka na TRR društva ali blagajniku društva.

(6) Najemniki kegljišča poravnajo uporabnino kegljišča v skladu s pogodbo, ki se sklene za tekočo leto.

 

52. člen

Povračilo stroškov in nagrade

(1) Delo v društvu je načeloma prostovoljno. Članom, ki opravljajo strokovna opravila in članom predsedstva se lahko povrnejo določeni stroški (potni stroški, dnevnice, telefonski stroški, ipd.). Za strokovna opravila so lahko tudi nagrajeni. Tehnični vodja kluba – gospodar je za svoje delo plačan po posebnem dogovoru oz. sklenjeni pogodbi z predsedstvom kluba.

(2) Članom tekmovalcem, registriranim pri KZS, in trenerju kluba se lahko povrnejo določeni stroški (potni stroški, dnevnice, telefonski stroški, prijavnine, ipd.) za udeležbo na tekmovanjih. O višini plačila in pogojih odloča predsedstvo kluba. Povračilo stroškov, za kupljeno blago, se izvede le ob predložitvi originalnega računa.

(3) O povračilu stroškov in o nagradah odloča predsedstvo društva, s sklepom, v okviru finančnih zmožnosti društva in v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki urejajo to področje.

 

53. člen

Poslovni dogodki in evidence

(1) Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z Zakonom o društvih in Slovenskim računovodskim standardom 33 – Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

(2) Društvo mora ločeno izkazovati podatke o finančnem in materialnem poslovanju pridobitne dejavnosti.

(3) Blagajnik društva vodi knjigo prejemkov in izdatkov ter blagajniški dnevnik, ki je lahko v elektronski obliki.

Preostale podatke za letno poročilo se zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Zagotoviti mora po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah na transakcijskem računu, ki jim je potrebno priložiti knjigovodsko listino o vsakem pritoku in odtoku sredstev.

(4) Društvo sme imeti v priročni blagajni gotovino v višini največ do blagajniškega maksimuma, ki ga s sklepom določi predsedstvo društva.

(5) Blagajniški dnevnik se hrani kot trajna listina. Ostale listine se hranijo 5 (pet) let.

 

54. člen

Finančni načrt

(1) Finančni načrt društva za naslednje poslovno leto pripravi predsedstvo društva in se predlaga v potrditev na seji zbora članov. Če finančni načrt zbor članov ne potrdi do začetka poslovnega leta, se dejavnost društva za največ 3 mesece financira na podlagi finančnega načrta preteklega leta.

(2) Finančni načrt sestoji iz v naslednjem poslovnem obdobju predvidenih aktivnosti, sredstev, potrebnih za izvedbo teh aktivnosti in načrta za pridobivanje potrebnih sredstev.

(3) Uporabo sredstev društva za aktivnosti, ki niso predvidene v finančnem načrtu in niso sprejete na seji zbora članov, lahko odobri predsedstvo društva.

 

55. člen

Letno poročilo o poslovanju

(1) Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva.

(2) Ob statusnih spremembah oziroma ob prenehanju društva se izdela letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.

(3) Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena dejavnosti ter ciljev društva.

(4) Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva.

(5) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo sprejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

 

56. člen

Predložitev letnega poročila

 Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

 

57. člen

Prenehanje društva

(1) Društvo preneha delovati:

 • po volji članov
 • s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu
 • po določbah Zakona o društvih

 

58. člen

Prenehanje po volji članov

(1) Zbor članov o prenehanju delovanja društva sklepa veljavno v skladu z 21. členom tega statuta.

(2) V sklepu o prenehanju delovanja je potrebno določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.

(3) Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.

(4) O prenehanju društva obvesti predsednik društva pristojni organ v skladu z Zakonom o društvih.

(5) Če društvo v primeru prenehanja ne ravna v skladu z 45.členom tega statuta, odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava, določeno pristojno sodišče v Mariboru.

 

59. člen

Razlaga aktov društva

(1) Za razlago statuta in drugih aktov, izdanih na njegovi podlagi, je pristojno predsedstvo.

 

60. člen

Sprejem statuta društva

 • Na podlagi 16. člena PRAVIL Kegljaškega kluba Lokomotiva Maribor, z dne 27.06.2005 in v skladu z določili Zakona o društvih (Ur. list RS št. 64/2011) je Zbor članov Kegljaškega kluba »Lokomotiva« Maribor dne 26.04.2013 sprejel STATUT društva.
 • Statut velja z dnem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih in dnem vpisa v register o društvih.

 

 

                                                                             PREDSEDNIK KK LOKOMOTIVA
David BREČKO

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor