Na podlagi 16. člena Pravil Kegljaškega kluba Lokomotiva Maribor je zbor članov dne 18.marca 2010 sprejel naslednji

PRAVILNIK KLUBSKEGA PRVENSTVA ZA KEGLJAČA LETA KK LOKOMOTIVA

 1. SPLOŠNA DOLOČILA
 2. člen

Te pravilnik opredeljujejo način in organizacijo tekmovanja, pogoje in pravice nastopanja, ugotavljanje uvrstitev in nagrajevanje, disciplinske zadeve, pritožbeni postopek in druga določila.

 1. NAČIN IN ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
 2. člen

Tekmovanje poteka v disciplini 120 (4 x 30) lučajev mešano.

 1. člen

Tekmovanje se izvede vsako leto po zaključku spomladanske sezone in se zaključi najpozneje do 31.maja. Med slehernim nastopom tekmovalca mora preteči najmanj 7 dni.

 1. člen

Tekmovanje je posamično in poteka v dveh delih:

 1. predtekmovanje: vsak tekmovalec opravi po 3 nastope.
 2. končnica: najuspešnejših 8 tekmovalcev opravi še en nastop, s tem da za končno uvrstitev

štejejo tudi rezultati iz predtekmovanja (seštevek vseh nastopov)

 1. člen

Tekmovanje razpiše predsedstvo kluba, ki za vodenje imenuje tričlansko tekmovalno komisijo (predsednika oziroma vodjo tekmovanja in dva člana), v kateri je najmanj en član iz kroga tekmovalcev. Tekmovalna komisija izdela tekmovalni koledar (urnik), imenuje sodnike, skrbi za redno obveščanje o poteku tekmovanja, opravi razglasitev rezultatov in podelitev nagrad, v skladu s svojimi pristojnostmi izreka disciplinske ukrepe, skrbi za regularnost tekmovanja v skladu s temi propozicijami, pravili kluba in drugimi akti. Tekmovalna komisija sprejema odločitve z večino glasov. Če sta prisotna le dva člana, je odločitev veljavna, če jo sprejmeta soglasno.

 1. člen

Tekmovalni urnik za posamezni nastop v predtekmovanju se določi sporazumno s tekmovalci. Če popolnega soglasja z njimi ni moč doseči, velja odločitev tekmovalne komisije. V končnici tekmovanja velja pri določanju vrstnega reda nastopov načelo upoštevanja dotedanjih uvrstitev, tako da kot zadnji nastopajo najbolje uvrščeni tekmovalci (najbolje uvrščena v medsebojnem dvoboju na sosednjih stezah). Razporeditev tekmovalcev na stezah se sproti določa z žrebom.

 1. člen

Posamezni krog v predtekmovanju se izvede strnjeno, tako da vsi tekmovalci nastopijo v razmaku enega tedna, medtem ko v končnici vsi nastopijo istega dne.

 1. POGOJI IN PRAVICE NASTOPANJA
 1. člen

Pravice nastopanja imajo člani kluba, ki so v tekoči tekmovalni sezoni registrirani za klub pri kegljaški zvezi. Sodelovanje na klubskem prvenstvu je prostovoljno.

 1. člen

Za prijavo tekmovalca se smatra plačilo prijavnine pri tajniku KKL ali vodji tekmovanja. Znesek prijavnine za tekmovanje določi predsedstvo pred samo izvedbo tekmovanja.

 1. člen

Tekmovalci morajo upoštevati tekmovalni urnik. V primeru, da se tekmovalec iz neupravičenih razlogov ne udeleži tekmovanja, nima pravice do nadomestnega nastopa. Če pride na tekmovanje z zamudo, lahko nastopi, vendar le v času, ki mu še preostane od predvidenega začetka (po vklopu ure) do izteka prvih 30 lučajev ostalih tekmovalcev.

 1. člen

Pogoj za veljavnost nastopa je, da tekmovalec na vsaki stezi opravi enako število lučajev. Če to zaradi tehničnih razlogov (okvara kegljišča) ni mogoče, se nastop prekine in ga tekmovalec nadaljuje na istem kegljišču, tako da opravi le manjkajoče število lučajev (obvezno pred svojim prvim naslednjim nastopom) na stezi, na kateri ni mogel nastopiti oziroma dokončati nastopa, vendar le, če je pred tem veljavno odigral 90 lučajev, v nasprotnem nastop v celoti ponovi.

 1. člen

V primeru, da se tekmovalec med nastopom v posameznem krogu poškoduje in je očitno, da ga ne more nadaljevati, oziroma se ga iz upravičenih razlogov (bolezen, nezgoda, smrtni slučaj v družini) ne more udeležiti, ima pravico do ponovitve oziroma nadomestnega nastopa. Če obstaja dvom o upravičenosti odstopa oziroma odsotnosti, mora tekmovalec v dokaz predložiti potrdilo ustreznega uradnega organa. Kadar gre za odsotnost, ki jo je moč vnaprej predvideti, tekmovalec o tem seznani tekmovalno komisijo, ki mu zagotovi nadomestni termin, sicer ji morebitne odsotnosti ni treba upoštevati. Ponovitev nastopa oziroma nadomestni nastop tekmovalec opravi še pred naslednjim krogom, sicer ne glede na vzrok odsotnosti izgubi pravico nastopa v krogu, v katerem je odstopil oziroma se nastopa ni udeležil.

 1. člen

Tekmovalci na tekmovanju nastopajo v klubski ali lastni športni opremi, pri čemer ni dovoljeno uporabljati opreme z reklamami sponzorjev, ki niso sponzorji kluba.

 1. člen

Tekmovanje se objavi z internim razpisom, ki mora opredeljevati naslednje postavke:

 • starostne kategorije (če jih je več)
 • čas in kraj tekmovanja
 • pravice nastopanja
 • vrste nagrad
 • višino prijavnine
 • prijavni rok
 1. člen

Tekmovalci se s propozicijami, razpisom, tekmovalnim koledarjem oziroma urnikom in rezultati seznanijo z objavo na klubski oglasni deski.

 1. UGOTAVLJANJE UVRSTITEV IN NAGRAJEVANJE
 1. člen

Uvrstitev se določi na podlagi seštevka podrtih kegljev na vseh nastopih – treh v predtekmovanju in v končnici (za tekmovalce, ki se ne uvrstijo v finale, velja seštevek v predtekmovanju).

 1. člen

V primeru, da več tekmovalcev doseže enak skupni rezultat, odloča o uvrstitvi boljši seštevek podrtih kegljev na čiščenje, če je tudi ta enak, pa najboljši doseženi rezultat na tekmovanju (ali drugi najboljši itd.).

 1. člen

Rezultati tekmovanja so javni in se po vsakem krogu objavljajo na klubski oglasni deski, dostopni so tudi medijem.

 1. člen

Registracijo rezultatov na podlagi zapisnika o tekmovanju, ki ga vodi imenovani sodnik, opravi tekmovalna komisija. Kolikor je na registracijo podan ugovor in ga tekmovalna komisija ne uspe sporazumno rešiti, končno registracijo rezultatov še pred uradno razglasitvijo rezultatov na drugi stopnji opravi predsedstvo kluba.

 1. člen

Trije prvouvrščeni tekmovalci prejmejo pokale. Tekmovalna komisija lahko razpiše tudi dodatne nagrade za večje število tekmovalcev (prehodni pokal, medalje, praktične nagrade ipd.).

 1. člen

Podelitev nagrad se opravi na klubski družabni prireditvi, če je ta načrtovana neposredno po končanem tekmovanju (v roku enega meseca), v nasprotnem pa takoj po zadnjem nastopu na prizorišču tekmovanja ali na posebni prireditvi, organizirani v ta namen.

 1. člen

Zmagovalec tekmovanja pridobi naziv klubskega prvaka za tekočo sezono in pravico do nastopa na naslednjem prvenstvu OTS za posameznike in dvojice. Prav tako uvrstitve ostalih tekmovalcev v kombinaciji z doseženimi rezultati v ekipnem ligaškem tekmovanju veljajo kot prednostni kriterij pri določanju udeležencev na prvenstvih OTS.

 1. DISCIPLINSKE ZADEVE
 1. člen

Če se ugotovi, da je prijavljeni tekmovalec neupravičeno izostal s tekmovanja, se ga diskvalificira, izgubi pravico do nadaljnjega nastopanja na tekmovanju. Enako se, ne glede na vzrok, ukrepa zoper tekmovalca, ki dvakrat izostane s tekmovanja.

 1. člen

V ostalih primerih, ki se disciplinsko obravnavajo (prestopi na stezi, neprimerno vedenje, hujše disciplinske kršitve), odločajo določila tekmovalnega pravilnika KZS oziroma določila pravil KK Lokomotiva.

 1. člen

Disciplinske ukrepe v skladu s pristojnostmi izrekajo sodnik, tekmovalna komisija, disciplinska komisija oziroma predsedstvo kluba.

 1. PRITOŽBENI POSTOPEK
 1. člen

Tekmovalec ima pravico do pritožbe na sklep tekmovalne komisije v zvezi s sojenjem, registracijo rezultatov in določanjem uvrstitev ter domnevnimi kršitvami ostalih določil teh propozicij, kegljaških pravil oziroma pravic, ki izhajajo iz članstva v klubu. O pritožbi odloča predsedstvo kluba, na tretji stopnji pa skupščina kluba.

 1. člen

Pritožba se vloži takoj po tekmovanju (v roku 30 minut), morebitne dopolnitve pa v roku 48 ur po tekmovanju. Kolikor se naknadno ugotovi, da je prišlo do bistvenih kršitev pravilnika, pomembnih za določanje končnih skupnih uvrstitev na tekmovanju, se lahko pritožba vloži v roku 8 dni po končanem prvenstvu.

 1. DRUGA DOLOČILA
 1. člen

Za vse primere, ki niso vsebovani v teh propozicijah, se smiselno uporabljajo določila pravil KK Lokomotiva in veljavnih pravilnikov KZS.

 1. člen

Pravilnik klubskega prvenstva za kegljača leta KKL Maribor stopi v veljavo z dnem sprejema.

V Mariboru, dne 18.03.2010
Predsednik KKL Maribor: Zmago MAJER

© 2024 Kegljaški klub Lokomotiva Maribor